Algemene voorwaarden; 

ARTIKEL 1 Verplichtingen van rijschool Flexdrive

Onder ‘kandidaat’ wordt hierna verstaan ‘ de leerling’ Onder leerling wordt tevens verstaan ‘ ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘ bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht door rijschool Flexdrive aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘ hij’ of ‘ zijn’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘ haar’. ‘Schriftelijk’ wordt alsmede per mail bedoeld.

 1. De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

  2.Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

  3. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

  4. De tijdsduur van de rijles, te weten 50 minuten, volledig wordt benut door de leerling en het geven van rijles.

  5. Rijschool Flexdrive heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor de rijschool ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

 2. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

  ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
  1. Om autorijlessen te volgen moet je minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de rijlessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

  2. De leerling is verplicht zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaat en bij niet verschijnen heeft rijschool Flexdrive het recht om de les volledig in rekening te brengen. 

  3. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

  4. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool Flexdrive. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan rijschool Flexdrive hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  5. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat, dan heeft de rijschool Flexdrive het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

  6. Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft rijschool Flexdrive het recht dit te verhalen op de leerling.

 3. De leerling dient bij het praktijkexamen een geldig legitimatiebewijs bij te hebben en in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. De leerling is zelf verantwoordelijk voor tijdig behalen en geldigheid van zijn theoriecertificaat.
 4. De leerling dient zich ervan te overtuigen dst, indien het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd, op grond van verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Rijschool Flexdrive is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs om welke reden dan ook wordt geweigerd.
 5. De leerling dient zijn volledige medewerking te verlenen aan een juiste schadeafhandeling in geval hij participant dan wel getuige is van een botsing aan- of overrijding tijdens een rijles of praktijkexamen.

  ARTIKEL 3 Betaling
  1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de lesprijs contant voorafgaand aan de les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen als ook voor rijlespakketten.

  2. Voor termijnbetalingen bij lespakketten dient de 1e termijn zoals mondeling en schriftelijk overeengekomen te zijn, voor de eerste rijles betaald te zijn. Hierna dient de vervolgbetaling(en) uiterlijk op de mondeling en schriftelijk afgesproken data contant of per bankoverschrijving betaald te zijn. Alle lesgelden moeten uiterlijk drie dagen voor het praktijkexamen aan rijschool Flexdrive betaald zijn.

 6. Indien betaling van het verschuldigde lesgeld aan rijschool Flexdrive niet tijdig en/of volledig geschiedt, is de leerling automatisch in verzuim. Rijschool Flexdrive zal in eerste instantie een mondelinge waarschuwing geven. Wordt hier echter geen gehoor aan gegeven, zal rijschool Flexdrive hierna de leerling aanmanen hetgeen verschuldigd is aan haar te betalen binnen 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling, dan kan rijschool Flexdrive de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is rijschool Flexdrive gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten kunnen zowel uit gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten bestaan. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan rijschool Flexdrive in rekening worden gebracht door ieder van wie rijschool Flexdrive zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Normering Buitenrechtelijke Incassokosten (WIK), op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €40,00.

ARTIKEL 4 Rijexamens (proefexamen, tussentijdse toets, praktijkexamen, nader onderzoek)
1. Indien het rijexamen niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen voor de leerling.

 1. Indien het rijexamen wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tikd geen doorgang laat vinden dan wordt er in overleg door rijschool Flexdrive en de leerling een nieuwe examendatum vastgesteld. Hiervoor berekent rijschool Flexdrive geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de rijles voorafgaand van het rijexamen heeft plaatsgevonden, dient ondanks de slechte weeromstandigheden wel door de leerling aan rijschool Flexdrive betaald te worden. De rijlessen die hierna zullen plaatsvinden dienen door de leerling aan Flexdrive betaald te worden,
 2. Indien de leerling het rijexamen niet kan afleggen als gevolg van het feit dat een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of instructeur is overleden en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek, het lesvoertuig waarmee het rijexamen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is of het lesvoertuig door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen ander lesvoertuig beschikbaar is zal rijschool Flexdrive er voor zorgen dat zonder extra kosten voor de leerling een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld.

ARTIKEL 5 Beëindigen van de lesovereenkomst
1. De lesovereenkomsten/lespakketten zijn 12 maanden geldig. Indien dringende redenen van toepassing zijn, zoals ziektes, naar het buitenland gaan voor school/stage of naar het buitenland gaan in verband met overleden familielid tot en met 2e graad zal er in overleg met rijschool Flexdrive en de leerling schriftelijk uitstel worden verleend.

 1. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
 • a. Rijschool Flexdrive sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan rijschool Flexdrive (zie artikel 2.5).
 • b. Rijschool Flexdrive sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
 1. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling recht op restitutie van de aan rijschool Flexdrive betaalde examengelden ter hoogte van het door CBR vastgestelde tarief, voor zover rijschool Flexdrive deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR. Indien de leerling een examengarantie heeft afgenomen, wordt deze alleen gerestituteerd indien het initiële praktijkexamen nog niet is ingepland of heeft plaats gevonden.
 2. Indien de leerling een lespakket aanschaft en tussentijds wilt stoppen met de rijopleiding is dat mogelijk. De lespakketkorting komt hier dan te vervallen en rijschool Flexdrive is dan gerechtigd om het aantal gereden rijlesuren te verrekenen met de prijs van een losse rijles. Ook zal rijschool Flexdrive €75,00 administratie kosten in rekening brengen. Zowel voor de leerling als rijschool Flexdrive geldt, het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen contant of per bankoverschrijving betaald te worden.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
1. De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen mondeling en schriftelijk worden overeengekomen.

2. Deze algemene voorwaarden zullen op al overeenkomsten bij rijschool Flexdrive van kracht zijn.

ARTIKEL 7 Lespakketten
1. De rij-instructeur van rijschool Flexdrive zal slechts adviseren welke lespakket het beste bij de leerling past. De leerling is ten alle tijden vrij in de keuze voor het wel of niet aanschaffen van een lespakket en wat voor lespakket.

2.Het aantal rijlessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dan dient de leerling eerst extra rijlessen te volgen tot hij klaar is voor het praktijkexamen.

ARTIKEL 8 Vrijwaring
1. Rijschool Flexdrive vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing en aanrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

 1. Indien de leerling, ondanks zijn verklaring, dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling rijschool Flexdrive volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
 2. Indien de leerling juridisch bestuurder is, vrijwaart de leerling rijschool Flexdrive volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel  9 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door rijschool Flexdrive verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan rijschool Flexdrive: de overeenkomst uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct marketingactiviteiten wordt het eventueel door de leerling bij rijschool Flexdrive aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel  10 – Wijzigingen algemene voorwaarden
Rijschool Flexdrive is gerechtigd de bepalingen van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze algemene voorwaarden, althans de meest recente versie, zal op verzoek van de leerling bij rijschool Flexdrive hem of haar worden toegezonden en is te raadplegen op www.rijschoolflexdrive.nl/voorwaarden​

 

Chat openen
1
Hey, als je een vraag hebt. Stuur ons een Whatsapp bericht.